Regulamin - Adriano Poznań

regulamin

REGULAMIN  SPRZEDAŻY

 

§ 1

Sklep internetowy ADRIANO działający pod adresem www.adriano.com.pl prowadzony jest przez Olgierda Koniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Olgierd Konieczny „ADRIANO” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, posiadającym NIP 784-000-46-30, REGON 632044710, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Sprzedającym. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

§ 2

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy zarejestrować się na stronie internetowej www.adriano.com.pl oraz wypełnić formularz zamówienia. Po zarejestrowaniu Kupujący otrzyma e-mail z loginem i hasłem oraz informacją, że rejestracja przebiegła prawidłowo. Kupujący będący osobą fizyczną rejestrując się na stronie internetowej dokona również potwierdzenia swojej pełnoletności.

§ 3

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o e-mailu Sprzedającego rozumieć należy przez to adres: poznan@adriano.com.pl

§ 4

 1.      Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 2.      Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 5

 1.      Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

a)     w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

b)    w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego, o którym mowa w § 9 pkt a).

 1.      Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje dostarczony do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
 2.      Termin otrzymania towaru = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

§ 6

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez wysłanie informacji na e-mail Kupującego wskazany w toku rejestracji. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane, o czym informuje Sprzedającego wysyłając e-mail.

§ 7

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§ 8

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

§ 9

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

a)     przy odbiorze: należność pobiera kurier,

b)     przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego: 81 1050 1520 1000 0023 1296 9898

§ 10

Sprzedający dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedającego lub w innym wcześniej uzgodnionym przez Kupującego i Sprzedającego miejscu i w ustalonym wcześniej przez strony terminie.

§ 11

W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. W przypadku, gdy kupującym jest konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 121).

§ 12

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 13

Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 14

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 [KA1] dni od dnia odebrania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar w stanie niezmienionym (gdy nie nosi śladów użytkowania) jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odesłać razem z kopią otrzymanej faktury VAT/ otrzymanego rachunku. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

§ 15

 1.      W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową Kupujący ma prawo złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Sprzedającego lub listownie na adres Obornicka 279, 60-681 Poznań
 2.      W zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać należy informacje osobowe Kupującego, dane kontaktowe, nazwę reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru.
 3.      W przypadku, gdy kupującym jest konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U z 2002 r., nr 141, poz. 1176). W pozostałych przypadkach (gdy kupujący nie jest konsumentem) reklamacja zostanie rozpatrzona po wyjaśnieniu przez Sprzedającego wszelkich okoliczności danej sprawy.
 4.      W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 5.      Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym obciążają Sprzedającego, w szczególności w przypadku odesłania towaru reklamowanego przez Kupującego, Sprzedający zwraca mu koszty związane z odesłaniem niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 6.      Do odesłanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT.

§ 16

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2002 r., nr 141, poz. 1176).

§ 17

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 101 z późniejszymi zmianami).

§ 18

Sprzedający ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 19

Sprzedający informuje, że organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

 

Data opublikowania regulaminu 10.09.2016.r.

 

 


 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………….., dnia …………………….. roku

                                                                                           (miejscowość)

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………..

(imię, nazwisko i adres Kupującego)

Olgierd Konieczny prowadzący działalność gospodarczą 

Pod firmą Olgierd Konieczny „ADRIANO”

ul. Pobiedziska 4

62-200 Gniezno

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od umowy zawartej w …………………. w dniu ……………………………., której przedmiotem był (np. garnitur, nazwa producenta, nazwa modelu).

Proszę o zwrot kwoty ………………………… zł (słownie: ……………………… złotych ……./100) przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na rachunek numer ……………………………….

 

 

                                                                                                                                   ……………………..........................

podpis Kupującego

 [KA1]Obecnie jest 10 dni, jednak w Senacie jest teraz opracowywana zmiana, zgodnie z którą termin będzie wynosić 14 dni.